Τι είναι το Ελληνικό Δίκτυο Διαβήτη στην Πρωτόβάθμια Φροντίδα Υγείας

Το Ελληνικό Δίκτυο Διαβήτη στην ΠΦΥ δημιουργήθηκε με τους παρακάτω σκοπούς:

 • Η μελέτη και βελτίωση της ποιότητας της φροντίδας των διαβητικών ασθενών, βασισμένη σε επιστημονικές ενδείξεις και αποδείξεις.
 • Η δημιουργία δικτύου μονάδων υγείας, με τη συμμετοχή Πανεπιστημιακών Κλινικών/Μονάδων, προσανατολισμένων στην προώθηση της ποιότητας της φροντίδας των διαβητικών ασθενών.
 • Η ενδυνάμωση της διεπιστημονικής συνεργασίας στην φροντίδα των διαβητικών ασθενών.
 • Η εμβάθυνση της επιστημονικής κατάρτισης των Ιατρών ΠΦΥ στον ΣΔ και την προαγωγή του ελεύθερου επιστημονικού διαλόγου μεταξύ τους.
 • Η δημιουργία δικτύου έρευνας και η προαγωγή της έρευνας για τον ΣΔ στην ΠΦΥ.
 • Η ανάδειξη και υπεράσπιση του ρόλου των Γενικών/Οικογενειακών Ιατρών στη διαχείριση του ΣΔ στην ΠΦΥ.
 • Κάθε άλλος νόμιμος στόχος που συμβάλλει στην επιστημονική, εκπαιδευτική, ερευνητική και ποιοτική εξέλιξη των Ιατρών ΠΦΥ στον ΣΔ και την βελτιστοποίηση της ποιότητας διαχείρισης των ασθενών με ΣΔ στην ΠΦΥ.

Οι δραστηριότητες που προτίθεται να αναλάβει για την εκπλήρωση του σκοπού και των στόχων του περιλαμβάνουν:

 • Χρησιμοποίηση υφισταμένων και ανάπτυξη, στάθμιση και χρήση νέων επιστημονικών δεικτών εκτίμησης της ποιότητας φροντίδας των διαβητικών ασθενών στις μονάδες ΠΦΥ-μέλη του Σωματείου, σε συνεργασία με άλλες οργανώσεις του εξωτερικού ή του εσωτερικού.
 • Διενέργεια κλινικών ελέγχων ποιότητας στις μονάδες ΠΦΥ-μέλη του Σωματείου και υποστήριξη των μονάδων ΠΦΥ προς την κατεύθυνση βελτιστοποίησης και πιστοποίησης της ποιότητας φροντίδας των διαβητικών ασθενών.
 • Προαγωγή της διαθεσιμότητας, της γνώσης και της εφαρμογής κατευθυντήριων οδηγιών για τον ΣΔ στην ΠΦΥ.
 • Ανάπτυξη θεωρητικού και πρακτικού υλικού για τον ΣΔ στην ΠΦΥ, απευθυνόμενο σε επαγγελματίες υγείας ή/και κοινό.
 • Ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας των μονάδων ΠΦΥ στον ΣΔ και δημιουργία κέντρων έρευνας για τον ΣΔ στην ΠΦΥ.
 • Εκπόνηση και συμμετοχή σε ερευνητικά πρωτόκολλα και χρηματοδοτούμενα ή μη ερευνητικά προγράμματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής σχετικά με τον ΣΔ στην ΠΦΥ.
 • Δημοσίευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε επιστημονικά περιοδικά και παρουσίασή τους σε επιστημονικά συνέδρια.
 • Ενίσχυση των μελών του συνδέσμου για την διεξαγωγή ερευνών σχετιζόμενων με τον ΣΔ και χορήγηση ηθικών και υλικών επιβραβεύσεων για πρωτότυπες εργασίες ή έρευνες σχετικά με την πρόληψη, την διάγνωση ή την αντιμετώπιση του ΣΔ στην ΠΦΥ, στα πλαίσια των δυνατοτήτων του συνδέσμου.
 • Ανάπτυξη συνεργασιών με Πανεπιστημιακά, Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύματα και Διαβητολογικά Κέντρα, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, και εξασφάλιση υποτροφιών για μετεκπαίδευση μελών του Σωματείου σε αυτά.
 • Συνεργασία με ανθρωπιστικές οργανώσεις.
 • Συνεργασία με άλλες επιστημονικές εταιρείες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που δραστηριοποιούνται στον τομέα του ΣΔ ή/και της ΠΦΥ.
 • Διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων και παροχή εκπαιδευτικών ή άλλων επιστημονικών υπηρεσιών συναφών με τις ανωτέρω δραστηριότητες.
 • Κατάθεση προτάσεων προς τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Υγείας. Δημιουργία ιστοσελίδας του Σωματείου, με περιεχόμενο συναφές με τις ανωτέρω δραστηριότητες.
 • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για θέματα που άπτονται του ΣΔ στην ΠΦΥ και για τον ρόλο των Γενικών/Οικογενειακών Ιατρών και των λοιπών επαγγελματιών υγείας της ΠΦΥ στη διαχείρισή του.
 • Αναζήτηση πιθανών πηγών οικονομικής χρηματοδότησης για την επίτευξη των σκοπών του.
 • Τυχόν άλλες δραστηριότητες, εφόσον δεν αντίκεινται στο σκοπό και τους στόχους του Σωματείου.