Καλωσόρισμα από τον Πρόεδρο

  Εκ μέρους των μελών του Δ.Σ. σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Δικτύου Διαβήτη στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Ε.Δ.Δι.Π.Φ.Υ.), ένα μη κερδοσκοπικό επιστημονικό σωματείο που ιδρύθηκε το 2020. Το σωματείο έχει ως σκοπό την προώθηση της μελέτης, της συνεχιζόμενης επιστημονικής κατάρτισης και της έρευνας στον τομέα του σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ) στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ), με έμφαση στον ΣΔ τύπου 2, με στόχο τη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των διαβητικών ασθενών.

Ειδικότεροι στόχοι του σωματείου σύμφωνα με το καταστατικό του είναι:

  • Η μελέτη και βελτίωση της ποιότητας της φροντίδας των διαβητικών ασθενών, βασισμένη σε επιστημονικές ενδείξεις και αποδείξεις.
  • Η δημιουργία δικτύου μονάδων υγείας, με τη συμμετοχή Πανεπιστημιακών Κλινικών/Μονάδων, προσανατολισμένων στην προώθηση της ποιότητας της φροντίδας των διαβητικών ασθενών.
  • Η ενδυνάμωση της διεπιστημονικής συνεργασίας στην φροντίδα των διαβητικών ασθενών.
  • Η εμβάθυνση της επιστημονικής κατάρτισης των Ιατρών ΠΦΥ στον ΣΔ και την προαγωγή του ελεύθερου επιστημονικού διαλόγου μεταξύ τους.
  • Η δημιουργία δικτύου έρευνας και η προαγωγή της έρευνας για τον ΣΔ στην ΠΦΥ.
  • Η ανάδειξη και υπεράσπιση του ρόλου των Γενικών/Οικογενειακών Ιατρών στη διαχείριση του ΣΔ στην ΠΦΥ.
  • Κάθε άλλος νόμιμος στόχος που συμβάλλει στην επιστημονική, εκπαιδευτική, ερευνητική και ποιοτική εξέλιξη των Ιατρών ΠΦΥ στον ΣΔ και την βελτιστοποίηση της ποιότητας διαχείρισης των ασθενών με ΣΔ στην ΠΦΥ.


 Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Διαβήτη (International Diabetes Federation, IDF) επισημαίνει την επίδραση που ο ΣΔ δύναται να έχει στην οικογένεια και τους φροντιστές των ασθενών αλλά και το ρόλο που η οικογένεια μπορεί να έχει στη διαχείριση, φροντίδα, πρόληψη και εκπαίδευση περί της νόσου. Στα πλαίσια αυτά, ο ρόλος του Γενικού/Οικογενειακού Ιατρού (Γ.Ο.Ι.) και του ιατρού της ΠΦΥ εν γένει είναι καίριος και επιστημονικά κατοχυρωμένος σε διεθνές επίπεδο, αρχής γενομένης από την δεκαετία του ’70.


 Δυστυχώς, παρότι στη χώρα μας το ενδιαφέρον των ιατρών της ΠΦΥ για το επιστημονικό αντικείμενο του Σακχαρώδη Διαβήτη είναι αυξανόμενο, υπάρχουν ακόμα σημαντικά επιστημονικά κενά προς κάλυψη. Κατά πρώτον, η έρευνα για τον ΣΔ στην Ελληνική ΠΦΥ είναι πολύ περιορισμένη. Ο βαθμός υιοθέτησης των κατευθυντηρίων οδηγιών για την πρόληψη και διαχείριση του ΣΔ στην Ελληνική ΠΦΥ δεν έχει διερευνηθεί, ενώ συστήματα ελέγχου ποιότητας και δείκτες αποτελεσματικότητας για τον ΣΔ στην ΠΦΥ απουσιάζουν, ερευνητικές επισημάνσεις των Lionis & Papathanasiou που εξακολουθούν έως σήμερα να είναι επίκαιρες. Κατά δεύτερον, η εκπαίδευση των Ελλήνων ιατρών που ασκούν ΠΦΥ στον ΣΔ είναι συχνά πλημμελής και αποσπασματική. Κατά τρίτον, το μέλλον των επισήμων μετεκπαιδευτικών δυνατοτήτων των Ελλήνων ιατρών στον ΣΔ στην Π.Φ.Υ. κατά τη γνώμη μου παραμένει ελλιπώς κατοχυρωμένο από νομικής απόψεως.


  Η ανάγκη κάλυψης των ανωτέρω κενών και επιθυμία ανάληψης περαιτέρω σχετικών δράσεων αποτέλεσαν την αφορμή ίδρυσης του Ε.Δ.Δι.Π.Φ.Υ. Η ύπαρξη ενός σημαντικού φερέλπιδος επιστημονικού δυναμικού μεταξύ των Ελλήνων ιατρών ΠΦΥ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον ΣΔ, αποτελεί βασικό εχέγγυο για την επιτυχία του εγχειρήματος. Προσκαλώ, λοιπόν, κάθε ενδιαφερόμενο ιατρό ΠΦΥ να αγκαλιάσει το επιστημονικό αυτό σωματείο και να μεθέξει ενεργά σε αυτό, συμβάλλοντας έτσι στην ευόδωση των σκοπών του.                                                  

Ο Πρόεδρος του Ε.Δ.Δι.Π.Φ.Υ.                                                  
Φίλιππος – Ριχάρδος Ι. Δομάγερ