Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2021
 Προς: Μέλη του Ε.Δ.Δι.Π.Φ.Υ.
Αγαπητά μέλη,
Κατά το περασμένο έτος το προσωρινό Δ.Σ. του Ε.Δ.Δι.Π.Φ.Υ. προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ενώπιον των δικαστικών, φορολογικών και τραπεζικών αρχών, με σκοπό την ολοκλήρωση της σύστασης του επιστημονικού Σωματείου μας. Οι ως άνω ενέργειες ήταν ιδιαιτέρως χρονοβόρες και γραφειοκρατικά επιβαρυμένες, λόγω και της τρέχουσας πανδημίας. Ωστόσο, είμαστε πλέον στην ευχάριστη θέση να σας αναγγείλουμε την πλήρη ολοκλήρωση των ενεργειών αυτών, ενώ κάποια επί μέρους ζητήματα αναμένεται να διευθετηθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. 

Ι. Σύμφωνα με την από 04/01/2021 απόφαση του Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη το καταστατικό του Σωματείου και τα εξαγγελθέντα υγειονομικά πρωτόκολλα των αρμοδίων υπηρεσιών που αφορούν στη δημόσια υγεία, προσκαλείστε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας, η οποία θα λάβει χώρα διαδικτυακά μέσω τηλεδιάσκεψης, την Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021 και ώρα 19:00.

 Πρόκειται για την πρώτη Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας, στην οποία θα πραγματοποιηθούν και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων του Σωματείου μας. Δεν έχουμε δυστυχώς τη δυνατότητα να οργανώσουμε τη Γενική μας Συνέλευση με τη φυσική σας παρουσία, στην οποία θα είχαμε τη δυνατότητα networking. Ωστόσο, υπό τις παρούσες συνθήκες, η διαδικτυακή σας συμμετοχή είναι πολύ σημαντική, και σας προτρέπουμε να συμμετάσχετε όλοι ανεξαιρέτως στη Γενική Συνέλευση λόγω και του αρχαιρετικού χαρακτήρα της. Τεχνικές λεπτομέρειες για την διαδικασία σύνδεσης θα αποσταλούν σε επόμενη επικοινωνία μας και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Σωματείου www.primarycarediabetes.gr.

 Σε περίπτωση μη απαρτίας, σύμφωνα με το άρθρο 12.4 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021 και ώρα 19:00 ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων. Παρακαλούνται τα μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, να λάβουν υπόψη την πρώτη ημερομηνία, Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Καταστατικό απαρτία αν είναι εφικτό επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

 Θέματα Ημερησίας Διάταξης:
1. Απολογισμός Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου 
2. Εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής 
3. Έγκριση του Ισολογισμού, απολογισμός του έτους 2020 και προϋπολογισμός έτους 2021. 
4. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των ακολούθων οργάνων του Σωματείου: 
                        a. Διοικητικό Συμβούλιο 
                        b. Πειθαρχικό Συμβούλιο 
                        c. Ελεγκτική Επιτροπή 
5. Ενημέρωση για προσεχείς ενέργειες του Σωματείου 
6. Άλλα θέματα
   ΙΙ. Διαδικασία και προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση
Σύμφωνα με το Καταστατικό του Σωματείου, δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γεvική Συvέλευση έχουν τα μέλη, τα οποία έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις (εξόφληση της εγγραφής και των ετήσιων συνδρομών) μέχρι και το τρέχον έτος 2021). Υπενθυμίζουμε πως, σύμφωνα με το Καταστατικό του Σωματείου, η εγγραφή στο Σωματείο έχει οριστεί στο εφάπαξ ποσόν των τριάντα (30) Ευρώ, και η ετήσια συνδρομή στο ποσόν των είκοσι (20) Ευρώ. Η εκπλήρωση όλων των οικονομικών υποχρεώσεων είναι ουσιώδης για την βιωσιμότητα του Σωματείου και παρακαλούμε θερμά για την τακτοποίησή τους το συντομότερο δυνατόν, σε κάθε δε περίπτωση θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί το αργότερο έως την Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021 και πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.

Οι οικονομικές εκκρεμότητες μπορούν να κατατίθενται στο λογαριασμό του Σωματείου στην Τράπεζα Eurobank με IBAN: GR1502600440000470201679026 (Δικαιούχος: Ελληνικό Δίκτυο Διαβήτη στη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας), αναγράφοντας ως αιτιολογία κατάθεσης το ονοματεπώνυμο του μέλους και την ένδειξη «Εγγραφή» και «Συνδρομή έτους 2020 και 2021» (αναλόγως των οικονομικών εκκρεμοτήτων κάθε μέλους). Παράκληση για την επακόλουθη αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης με email στον Ταμία κ. Μάρεκ Παπαθανασίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: treasurer@primarycarediabetes.gr.

Στα ανωτέρω πλαίσια και για τον καλύτερο προγραμματισμό της Γενικής Συνέλευσης παρακαλούμε όπως δηλώσετε γραπτώς την συμμετοχή σας προς το ΔΣ του Σωματείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ds@primarycarediabetes.gr έως το αργότερο την Κυριακή 07 Μαρτίου 2021. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος κωλύεται να συμμετέχει, επιτρέπεται βάσει Καταστατικού η συμμετοχή δια αντιπροσώπου κατόπιν αποστολής υπεύθυνης δήλωσης προς το ΔΣ του Σωματείου στην ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση. Διευκρινίζεται, ωστόσο, πως η δι’ αντιπροσώπου συμμετοχή δεν είναι δυνατή για την εκλογή των οργάνων του Σωματείου.

Συγκατάθεση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε διά αντιπροσώπου στην επικείμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου, αποδέχονται τη χρήση και διατήρηση των προσωπικών τους δεδομένων (όνομα, επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση/e-mail, τηλέφωνο, τυχόν ιδιότητα εκπροσώπου νομικού προσώπου), καθώς και την τυχόν βιντεοσκόπησή τους, κατόπιν προαιρετικής ενεργοποίησης της κάμερας από το υποκείμενο πρόσωπο στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως (μέσω τηλεδιάσκεψης) διεξαγωγής της Συνέλευσης και χρησιμοποίησης της πλατφόρμας διαδικτυακής επικοινωνίας.
  ΙΙΙ. Υποβολή Υποψηφιοτήτων για τα όργανα του Σωματείου και την Εφορευτική Επιτροπή - Διαδικασία αρχαιρεσιών 
Σύμφωνα με το άρθρο 13.2 του Καταστατικού, υποψηφιότητες υποβάλλονται μέχρι και δύο (2) εβδομάδες προ των εκλογών στο Δ.Σ., με σχετική αίτηση. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται το Συμβούλιο ή Επιτροπή στο οποίο ο υποψήφιος επιθυμεί να εκλεγεί. Κάθε υποψήφιος μπορεί να καταλαμβάνει μία μόνο εκλόγιμη θέση στα όργανα του σωματείου. 

Η ενεργός συμμετοχή σας στις διαδικασίες του Σωματείου και η ενίσχυση των δράσεών του είναι πολύ σημαντικές για την επιτυχή εκπλήρωση των στόχων του. Ως εκ τούτου, σας παροτρύνουμε να εκδηλώσετε υποψηφιότητα, για μία εκ των ακολούθων θέσεων σε ένα εκ των τριών οργάνων του Σωματείου με τριετή θητεία, ή στην Εφορευτική Επιτροπή:
 Α. Διοικητικό Συμβούλιο: επτά θέσεις. 
Β. Πειθαρχικό Συμβούλιο: τρεις θέσεις.
 Γ. Ελεγκτική Επιτροπή: τρεις θέσεις. 
Δ. Εφορευτική Επιτροπή: έξι θέσεις (τρία τακτικά και τρία αναπληρωματικά μέλη). 

Δικαίωμα εκλογής στις ανωτέρω θέσεις έχουν τα μέλη που έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο μέχρι και το τρέχον έτος 2021 και έως την ημερομηνία υποβολής της υποψηφιότητάς τους. 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, αιτήσεις υποψηφιοτήτων θα γίνονται δεκτές στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ds@primarycarediabetes.gr ως την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021. 
Η διαδικασία των αρχαιρεσιών περιγράφεται αναλυτικά στο Καταστατικό του Σωματείου, το οποίο θα είναι προσβάσιμο εντός των προσεχών ημερών στην ιστοσελίδα του Σωματείου www.primarycarediabetes.gr 

Κλείνοντας, εφιστούμε την προσοχή σας στην υποβολή γραπτής επιβεβαίωσης της συμμετοχής σας στη Γενική Συνέλευση και την τακτοποίηση των όποιων οικονομικών σας εκκρεμοτήτων, και προσβλέπουμε στη γόνιμη συμμετοχή σας στη σημαντική αυτή συνάντηση.
Με συναδελφικούς και προσωπικούς χαιρετισμούς, 
Για το ΔΣ του Ε.Δ.Δι.Π.Φ.Υ. 
Ο Πρόεδρος Φ. Δομάγερ 
Ο Γεν. Γραμματέας Β. Γκιζλής